Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. 2016r., L119, poz.1) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach, Stare Święcice 22, 09-460 Mała Wieś.

Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: mjeznach@malawies.pl

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

1.Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów oraz pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starych Święcicach w związku z decyzjami kierującymi na ten pobyt.

2.Zakres przetwarzanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

3.Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach  powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa. 

4.Okresy przetwarzania ( przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania danych osobowe przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Starych Święcicach oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń, oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

5.Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.

6.Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność świadczenia usług oferowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach.

7.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.