Środowiskowy dom Samopomocy w Starych Święcicach jest jednostka organizacyjną Gminy Mała Wieś, finansowana ze środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego.

Celem ogólnym działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach  jest świadczenie dziennych usług w zakresie wsparcia terapeutycznego  uczestników oraz ich rodzin, kompensowanie skutków niepełnosprawności, zapobiegania izolacji i wykluczeniu społecznemu osób psychicznie przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką wsparcia dziennego dla  30 osób  przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Dom typu AB.

Środowiskowy Dom Samopomocy  Starych Święcicach czynny jest 5 dnia w tygodniu  (poniedziałek – piątek) w godzinach 8ºº- 16ºº. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów terapii zajęciowej oraz asystenta osoby niepełnosprawnej w odpowiednio przydzielonych pracowniach.

Zajęcia odbywają się w następujących pracowniach, odpowiednio wyposażonych w niezbędny sprzęt oraz materiały do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących:

  1. Pracowni usprawniania ruchowego
  2. Pracowni gospodarstwa domowego
  3. Pracowni komunikacji  i umiejętności społecznych
  4. Pracowni artystycznej i ogrodniczej
  5. Pracowni komputerowo – informatycznej.,

Ponadto zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy  obejmują: terapię zajęciową, terapię ruchową, poradnictwo psychologiczne i socjalne, pomoc w załatwieniu spraw osobistych, urzędowych, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

Integralną częścią zajęć są spacery edukacyjne, wyjazdy integracyjne i wycieczki krajoznawcze.