Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: PSYCHOLOG
1. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe: psychologia.
2. Co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
3. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 pkt 1-3, z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
2. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość zagadnień związanych z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorobą psychiczną.
2. Znajomość regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. Spełnienie wymagań zgodnie z art. 6 Ustawy o pracownikach samorządowych.
4. Umiejętność organizowania oraz prowadzenia zajęć terapeutycznych: indywidualnych i grupowych.
5. Umiejętność prowadzenia diagnostyki psychologicznej.
6. Umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy.
7. Cierpliwość, komunikatywność, empatia.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
1. Sprawowanie opieki nad Uczestnikami i czuwanie nad ich bezpieczeństwem.
2.Współpraca z pozostałymi członkami zespołu wspierająco-aktywizującego. Udział w opracowaniu Indywidualnych Planów Postępowania Wspierająco- Aktywizującego oraz ich ewaluacji.
3. Prowadzenie obserwacji Uczestników w celu bieżącego monitorowania ich funkcjonowania oraz podejmowania adekwatnych działań.
4. Prowadzenie zajęć terapeutycznych, grupowych i indywidualnych w tym treningów umiejętności społecznych i interpersonalnych.
5. Udzielenie wsparcia w sytuacji kryzysowej Uczestnikom oraz ich rodzinom.
6. prowadzenie dokumentacji zgodnej z wymogami formalnymi i merytorycznymi.
4. Warunki pracy:
1. Wymiar czasu pracy: 1/5 etatu.
2. Rodzaj umowy o pracę: umowa zlecenia.
3. Miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach.
5. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys -CV
2. Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie, uprawnienia, kursy, certyfikaty (kopie).
3. Kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy.
4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych – własnoręcznie podpisane.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody;
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych
niż wymagane obowiązującymi przepisami prawa, przedstawionymi przez mnie w
dokumentacji rekrutacyjnej na dane stanowisko, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych”.
6. Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należ złożyć w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres : Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach, Stare Święcice 22, 09-460 Mała Wieś
Na kopercie zamieścić adnotację: „Nabór na stanowisko psychologa”
7. Klauzula informatyczna: Kandydata do pracy ŚDS
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”)(Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach, Stare Święcice 22, 09-460 Mała Wieś
Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: mjeznach@malawies.pl
Informujemy, że Środowiskowy Dom w Starych Święcicach przetwarza Pani/Pana dane osobowe w szczególności w następujących celach:
– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia ustawowych obowiązków Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach wynikających z przepisów prawa
– Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
• Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji na ogłoszone stanowisko.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem przez ŚDS Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej dane te mogą być przekazywane do: Urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz ŚDS pośrednictwo w czynnościach lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz ŚDS.
W związku z przetwarzaniem przez ŚDS Pani/Pana danych osobowych ma Pani/ Pan prawo dostępu do tych danych (art. 15 RODO) oraz prawo do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) a także prawo do przenoszenia tych danych (art. 20 RODO).
W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez ŚDS Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu ŚDS (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych. ŚDS przestanie przetwarzać te dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją po jego stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pani/Pana lub dane te będą ŚDS niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu skorzystania z praw opisanych powyżej może się Pan/Pani skontaktować za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres ŚDS lub IOD.
Informuję ponadto, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ŚDS przez okres realizacji celów w zakresie, w którym ŚDS te dane przetwarza lub przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.